En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que la formalització de qualsevol formulari existent al lloc web www.allyouknitislove.com o l'enviament d'un correu electrònic a qualsevol de les nostres bústies implica que les seves dades de caràcter personal seran tractades amb la màxima confidencialitat i formaran part dels fitxers titularitat de LALLANA7, SCP amb domicili al carrer Barra de ferro nº8, 08003, Barcelona, per a la seva gestió i donar resposta als mateixos, així com per a la gestió comercial que ens vinculi, i l'enviament a través de correu electrònic de les vendes que realitzi a LALLANA7, SCP, per al lliurament de les compres i per a l'enviament d'informació sobre les ofertes que creem del seu interès, segons la periodicitat que el/ la Client/ a determini.

L'acceptació d'aquesta política de privacitat, així com l'autorització a LALLANA7, SCP perquè tracti les dades personals que ens facilitin d'acord amb les finalitats indicades.

El consentiment per a la recepció de publicitat de productes i serveis de LALLANA7, SCP i de tercers col·laboradors, en el cas que el/ la Client/ a així ho expressi de manera voluntària mitjançant la marcació de les corresponents caselles.

El consentiment per a la cessió de les seves dades als col·laboradors de LALLANA7, SCP en relació a la contractació de Serveis en els quals LALLANA7, SCP intervé exclusivament com a intermediari.

Correspon als Registrats l'actualització de les seves pròpies dades. En qualsevol moment, el/ la Client/ a tindrà el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals incloses en els diferents formularis d'alta. Per exercir aquesta facultat el/ la Client/ a haurà de remetre un correu electrònic a la següent adreça info@allyouknitislove.com El Client/ a és responsable de la veracitat de les dades i LALLANA7, SCP no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels Registrats. Així mateix, en supòsits d'apadrinament, això és quan el/ la Client/ a faciliti dades de caràcter personal d'un/ a altre/ a usuari/ a (és a dir, persones físiques o jurídiques que no tinguin la condició de Client/ a i / o no realitzin compres a través del lloc web) es responsabilitza de la veracitat de les dades facilitades, no tenint LALLANA7, SCP cap responsabilitat al respecte. L'Usuari té l'opció d'importar els contactes que desitgi de forma directa des del seu gestor de correu electrònic (Gmail, Msn, Hotmail, Yahoo, AOL, Outlook), essent de la seva exclusiva responsabilitat l'ús d'aquestes adreces de correu memoritzades en el seu servei de correu electrònic. En conseqüència, el/ la Client/ a que faciliti a LALLANA7, SCP dades d'un Usuari haurà, amb caràcter previ, d’haver informat i sol · licitat el consentiment de l'Usuari respecte dels termes i condicions de LALLANA7, SCP.

En virtut de l'anterior, i d'acord Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que totes les adreces d'emails facilitades pel Registrats en l'apadrinament d'Usuaris seran tractades amb la màxima confidencialitat i exclusivament per al enviament d'un correu electrònic d'invitació per donar-se d'alta en el Lloc Web, no sent incorporades als fitxers de LALLANA7, SCP, sense el previ consentiment de l'Usuari després de registrar-lo/-la com a Client/ a.

LALLANA7, SCP presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per una persona autoritzada per aquest, i que són correctes i exactes.

D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, LALLANA7, SCP ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels Registrats i, a més, ha instal · lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració , accés no autoritzat i extracció dels mateixos.

La cancel·lació de dades implica el bloqueig dels mateixos i que aquests no puguin ser tractats ni visualitzats per LALLANA7, SCP ni cap tercer. Sense detriment del que aquí s'ha exposat, informem que alguna informació podrà ser conservada de forma bloquejada per part de LALLANA7, SCP per al compliment de les seves obligacions legals, com ara responsabilitats contractuals o obligacions fiscals i tributàries.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que la cumplimentación de cualquier formulario existente en el Sitio Web allyouknitislove.com o el envío de un correo electrónico a cualquiera de nuestros buzones implica: