TERMES I CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

I. INTRODUCCIÓ I OBJECTE:

LALLANA7, S.C.P., és una Societat Civil Privada registrada al Registre Mercantil de Barcelona, amb número de CIF: J-64162977 i domicili social en Carrer Barra de ferro, 08003, Barcelona (en endavant LALLANA7), que actua en els àmbits de la venda al detall d’ estams i comerç de producte de merceria i serveis relacionats amb aquests productes; i és propietària d'un lloc web a Internet (en endavant, el lloc web), a través del qual posa determinada informació a disposició dels seus usuaris així com comercialitza determinats productes i presta determinats serveis. El lloc web és accessible des de diversos dominis o adreces d'Internet, essent el principal d'aquests: https://www.allyouknitislove.com

A través del lloc web, LALLANA7 facilita als seus usuaris l'accés i la utilització de diversos serveis i continguts (en endavant, els "Serveis") posats a disposició per LALLANA7 per tercers. Els presents termes i condicions tenen per objecte establir i regular l'accés general al lloc web, així com als diferents continguts i serveis prestats per LALLANA7 o per tercers des i / o a través del mateix.

Tant l'accés com la utilització general del lloc web atribueixen la condició d'usuari del mateix (en endavant, "l'Usuari"), implicant necessàriament l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en els termes i condicions generals d'accés i ús.

L'Usuari queda expressament advertit i accepta que aquestes condicions podran experimentar variacions en el futur a lliure criteri de LALLANA7 i sense obligació d'avís previ per part seva. En conseqüència, serà responsabilitat exclusiva de l'Usuari verificar els termes i condicions vigents en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web.

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del lloc web - en particular en l’ ENTORN TRANSACCIONAL o BOTIGA ON-LINE del lloc web - es troba sotmesa a condicions particulars (en endavant, les "Condicions Particulars") que, segons els casos , podran substituïr, completar i / o modificar els presents termes i condicions generals.

II. NIVELLS D'ACCÉS I REGISTRE D'USUARIS:

Amb caràcter general el mer accés al lloc web podrà ser lliure. Tanmateix, LALLANA7 condiciona l'accés a determinades àrees del lloc web i la utilització de tots els seus Serveis a la prèvia cumplimentació del corresponent formulari de registre d'usuari.

Amb caràcter general, l'accés al lloc web a través d'identificació d'usuari per mitjà de xarxes socials es considerarà registre d'usuari i comporta necessàriament l'acceptació sense reserva o objecció dels presents termes i condicions generals.

Així mateix, LALLANA7 podrà posar a disposició dels Usuaris determinats Serveis per als quals la utilització pogués requerir omplir registres addicionals i / o satisfacció de determinades contraprestacions dineràries. Si és el cas, el registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les condicions particulars que el regulin.

La condició d'Usuari de LALLANA7 requereix majoria d'edat legal. L'Usuari manifesta i declara -en tot cas-, comptar amb almenys 18 anys d'edat.

L'Usuari garanteix la veracitat de l'anterior manifestació, així com del conjunt de les dades de registre facilitades a LALLANA7 i és responsable de mantenir-les completament actualitzades mentre duri la seva condició de registrat. En tot cas l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a LALLANA7 o a tercers per la informació que faciliti.

LALLANA7 es reserva el dret de negar l'alta en el LLOC WEB. Aquesta negativa no comportarà dret a cap indemnització.

Un cop es completi satisfactòriament el procés de registre, LALLANA7 donarà d'alta a l'Usuari a la base de dades dels Usuaris registrats. Un compte serà generat amb la seva adreça de correu electrònic i "paraula clau d'inscripció" associada per a cada Usuari.

III. OBLIGACIONS DE L'USUARI:

Seran obligacions de l'Usuari, sense detriment de les que sorgeixin a partir de les clàusules d'aquest document, les següents:

L'Usuari està obligat a garantir la veracitat i exactitud de les dades de registre introduïdes en els sistemes d'informació de LALLANA7 i dur a terme totes les actualitzacions dels mateixos que fossin necessàries. En tot cas l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a LALLANA7 o a tercers per la informació que faciliti.

Custodiar  l"usuari" i la "contrasenya" amb diligència, impedint l'accés de terceres persones no autoritzades als mateixos i per tant assegurant la seva confidencialitat.

Notificar a LALLANA7 amb caràcter immediat qualsevol indici de l'existència d'una violació en la seguretat del LLOC WEB, d'usos inapropiats o prohibits dels serveis prestats des del mateix, o de fallades de seguretat de qualsevol índole.

Fer bon ús dels continguts, informació i serveis prestats desde o a través del lloc web, d'acord amb la llei, la bona fe i als bons costums generalment acceptats, comprometent-se expressament a:

Abstenir-se de realitzar pràctiques o usos dels serveis amb fins il·lícits, fraudulents, lesius de drets o interessos de LALLANA7 o de tercers, infractors de les normes contingudes en el present contracte o en les condicions particulars que, si s'escau regulin qualsevol dels serveis prestats desde o a través del lloc web.

Abstenir-se de realitzar qualsevol tipus d'acció que pogués inutilitzar, sobrecarregar o danyar sistemes, equips o serveis del lloc web o accessibles directament o indirectament a través del lloc web.

Respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de LALLANA7 i de tercers sobre els continguts, informació i serveis prestats desde o a través del lloc web, abstenint-se amb caràcter general de copiar, distribuïr, reproduïr o comunicar de cap manera els mateixos a tercers, a menys que no hi hagi una autorització expressa i per escrit de LALLANA7 o dels titulars d'aquests drets.

IV. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Tot el programari i els continguts del lloc web, inclosos: codi html, textos, animacions, imatges etc. així com les marques, noms comercials i / o signes distintius mostrats, són propietat de LALLANA7 o de tercers i estan protegits per les lleis nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Qualsevol ús aliè al lloc web, incloent-hi la reproducció, modificació, distribució, transmissió, reedició, arranjaments o representació de qualssevol dels elements del mateix està estrictament prohibit excepte consentiment exprés escrit de LALLANA7.

V. EXCLUSIÓ DE GARANTIES:

L'accés al lloc web no implica cap tipus de garantia, que expressament es refusa per LALLANA7, respecte a la qualitat, veracitat, exactitud, licitud, actualitat o vigència, així com la utilitat o adequació a cap finalitat de qui hi accedeixi. Tant l'accés al lloc web com l'ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en el mateix o que sigui accessible des del mateix, s'efectua sota l'exclusiva responsabilitat de l'Usuari.

LALLANA7 no respondrà en cap cas i en cap mesura, ni per danys directes ni indirectes, ni per dany emergent ni per lucre cessant, pels eventuals perjudicis derivats de l'ús de la informació i continguts del lloc web o accessibles desde o a través del mateix.

LALLANA7 NO garanteix de cap manera la qualitat, veracitat, exactitud, licitud, actualitat o vigència, així com la utilitat o adequació a cap finalitat dels continguts que integren el LLOC WEB. LALLANA7 exclou, amb tota l'extensió permesa per la llei, qualsevol responsabilitat de qualsevol classe per la qualitat, veracitat, exactitud, licitud, actualitat, vigència o utilitat / adequació a finalitat alguna que l'usuari pogués haver atribuït als continguts que integren LLOC WEB .

El lloc web pot contenir enllaços a pàgines que, encara dins del lloc web es troben sota responsabilitat de tercers. Així mateix, el lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes en tot cas a aquest. En ambdós casos, LALLANA7 no pot controlar o supervisar aquest contingut. LALLANA7 exclou, amb tota l'extensió permesa per la llei, qualsevol responsabilitat de qualsevol classe, derivada de l'existència o possibilitat d'accés a aquests continguts.

Així mateix, LALLANA7 no serà en cap cas responsable, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per productes o serveis prestats o oferts per altres persones o entitats, o per continguts, informacions, comunicacions, opinions o manifestacions de qualsevol tipus originats o abocaments per tercers i que resultin accessibles a través de les Pàgines web de LALLANA7.

SEGURETAT I PRIVACITAT:

LALLANA7 farà servir raonablement els mitjans al seu abast per proveïr de sistemes de seguretat que protegeixin de forma raonable els seus sistemes i les dades contingudes en els mateixos contra atacs deliberats, programaris malignes, etc.

No obstant això l'Usuari entén i accepta els aspectes que comporta la prestació de serveis a través d'Internet donat el caràcter obert, descentralitzat i global d'aquesta xarxa de comunicacions.

Per aquest motiu LALLANA7 NO garanteix la inexpugnabilitat dels seus sistemes de seguretat ni la privacitat de la informació allotjada en els mateixos. LALLANA7 exclou, amb tota l'extensió permesa per la llei, qualsevol responsabilitat de qualsevol classe per errades de seguretat en el lloc web i les conseqüències que d'ells s’ en puguin derivar.

Ús de cookies: El lloc web de LALLANA7 empra cookies de sessió amb l'única finalitat de permetre i facilitar la interacció de l'usuari amb el mateix. Així mateix els serveis d'estadístiques -propis o aliens-, emprats pel lloc web de LALLANA7 podran emprar cookies amb l'única finalitat d'establir mètriques i patrons d'ús del lloc. En cap dels dos casos, LALLANA7 utilitza o accedeix a les cookies per a finalitats diferents de les enunciades.

INTERRUPCIONS I / O SUSPENSIÓ DEL SISTEMA:

Amb caràcter general els diferents serveis estaran disponibles ininterrumpudament a Internet. No obstant això, l'Usuari queda advertit que LALLANA7 NO garanteix de cap manera aquesta continuïtat a causa de la naturalesa del mitjà a través del qual es presten.

L'Usuari entén i accepta els aspectes que comporta la prestació de serveis a través d'Internet donat el caràcter obert, descentralitzat i global de la xarxa.

Així per exemple, a títol enunciatiu no exhaustiu, a continuació es recullen algunes de les situacions que poden interrompre temporalment la prestació d'aquests serveis:

  • Tasques de manteniment en els servidors i / o línies de dades
  • Avaries en els servidors i / o línies de dades
  • Atacs deliberats contra la seguretat i integritat del sistema
  • Virus informàtics o presència de codi maligne en les pàgines que conforma no són accessibles des del lloc web.

LALLANA7 exclou, amb tota l'extensió permesa per la llei, qualsevol responsabilitat de qualsevol classe derivada de la interrupció temporal en la disponibilitat del llocweb a la xarxa Internet.

L'Usuari queda advertit que LALLANA7 podrà en qualsevol moment, al seu sol criteri i sense cap obligació d'avís previ, suspendre amb caràcter definitiu la presència del LLOC WEB a la xarxa Internet i per tant dels serveis prestats des de o a través del mateix, sense perjudici del que s'hagués disposat al respecte en les corresponents Condicions Particulars. LALLANA7 queda eximida de qualsevol tipus de responsabilitat de qualsevol classe derivada de les conseqüències que es puguin produir per la suspensió definitiva en la prestació d'aquests serveis.

Advertiment sobre els estocs de producte mostrats a la botiga en línia del llocweb: el lloc web consta d'una secció de botiga on-line que pot mostrar informació sobre estocs disponibles de productes. Aquesta informació és comunicada, en cada cas, pel fabricant o distribuïdor dels mateixos.

LALLANA7 fa esforços per mantenir actualitzada aquesta informació d'estocs al lloc web, en funció de la informació transmesa en cada moment pel fabricant o distribuïdor, però no pot garantir en tot moment l'adequació a realitat de la mateixa per tractar-se d'informació aliena, subministrada per tercers.

VI. BAIXA VOLUNTÀRIA, EXCLUSIÓ I RESPONSABILITATS:

Qualsevol usuari podrà sol·licitar la baixa, en qualsevol moment, com a usuari del lloc web. LALLANA7 disposarà d'un termini de 30 dies per examinar la situació d'aquest usuari respecte a la totalitat de serveis a què es trobés subscrit per, si escau, emetre factura per tots aquells consums que a la recepció de la petició de baixa estiguin pendents de cobrament.

Si no hi ha cap import pendent de liquidació i / o cobrament, la baixa es durà a terme amb caràcter immediat. En cas contrari, la baixa quedarà supeditada al cobrament efectiu d'aquests imports per part de LALLANA7.

L'Usuari respon del bon ús del lloc web i dels serveis contractats des de o a través del mateix. Qualsevol ús dels serveis en contra per part de l'usuari, comportarà la immediata exclusió del lloc web amb pèrdua de la seva condició d'usuari registrat del mateix, sense dret a cap indemnització i sense perjudici de les corresponents accions legals a que per part de LALLANA7 hi hagi hagut.

La falsetat de les dades personals i / o professionals facilitades per l'Usuari durant el procés de registre en el lloc web o a qualsevol dels serveis prestats desde o a través del mateix podrà comportar la immediata exclusió del lloc web amb pèrdua de la seva condició d'usuari registrat d'aquest, sense dret a cap indemnització i sense perjudici de les corresponents accions legals que, per part de LALLANA7 o de tercers, hi hagués hagut.

Qualsevol tipus d'acció per part de l'usuari que pogués posar en risc o danyar sistemes, equips o serveis accessibles directament o indirectament a través del lloc web, comportarà la seva immediata exclusió del mateix amb pèrdua de la seva condició d'usuari registrat de la mateixa, sense dret a indemnització i sense perjudici de les corresponents accions legals a que per part de LALLANA7 hi hagués hagut.

Qualsevol tipus d'acció per part de l'usuari que vulneri els presents termes i condicions, les condicions particulars que puguin regular Serveis concrets, la Llei o els bons costums generalment acceptats, comportarà la seva immediata exclusió del lloc web amb pèrdua de la seva condició d'usuari registrat del mateix, sense dret a cap indemnització i sense perjudici de les corresponents accions legals a que per part de LALLANA7 es produíssin.

L'usuari serà l'únic responsable davant de qualsevol reclamació, acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones tant contra el mateix usuari com contra LALLANA7, basada en usos dels serveis contraris a la llei, la moral, la bona fe i els bons costums generalment acceptats.

VII. NOTIFICACIONS:

A l'efecte de practicar les oportunes notificacions, LALLANA7 designa com a domicili de contacte l'especificat com a propi en l'encapçalament dels presents termes i condicions.

El correu electrònic facilitat per l'Usuari durant el procés de registre en el lloc web, serà l'utilitzat per LALLANA7 a efectes de practicar notificacions a l'Usuari.

L'Usuari està obligat a mantenir degudament actualitzades les dades que a efectes de notificacions estan referenciats en la present clàusula.

Totes les Notificacions que efectuï LALLANA7 a l'Usuari es consideraran vàlidament efectuades si s'han realitzat emprant les dades i a través dels mitjans anteriorment assenyalats.

LALLANA7 no es responsabilitza de cap perjudici que pogués produir-se per la vulneració de l'Usuari de la seva obligació de manteniment actualitzat de les seves dades de contacte.

VIII. PROMOCIONS:

LALLANA7 podrà modificar sense previ avís les promocions i descomptes generats per les polítiques de promocions existents a les seves pàgines web, i es reserva el dret a anul·lar o cancel·lar els descomptes obtinguts si sospita que han estat aconseguits de manera il·legítima o fraudulenta.

De la mateixa manera, LALLANA7 es reserva el dret de cancel·lar descomptes i restablir les dades originals dels usuaris en les promocions si es produeixen canvis en les condicions d'aplicació i / o generació de les regles i promocions que han generat aquests descomptes.

IX. VALIDESA I ACORD COMPLET:

La declaració de nul·litat o invalidesa de qualsevol estipulació continguda en els presents termes i condicions, no afectarà la validesa i eficàcia de les altres clàusules.

Els presents termes i condicions dels serveis prestats per LALLANA7 a través del lloc web constitueixen l'acord total entre les parts, considerant-se de rang superior a qualsevol acord previ escrit o verbal, enteniment, afirmació, representació, negociació o propòsit d'acord en relació amb aquesta matèria.

X. LLEI APLICABLE I FUR:

Els presents termes i condicions es regiràn i interpretaràn en tots i cadascún dels seus extrems per la llei espanyola.

Tant LALLANA7 com l'Usuari es comprometen a intentar resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament de les relacions mercantils que els són pròpies.

Per a la solució de totes les qüestions litigioses que poguessin derivar-se del desenvolupament de les relacions mercantils que els són pròpies, totes dues parts acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (capital), fora de perill -si escau- submissió legal obligatòria a fur de part.